Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, November 30, 2012

DIY Felt Advent Calendar - progress update | Gör-det-själv: Adventskalender i filt - projektrapport

I did it! Can you believe it? Well, I have made only one ornament so far, but that'll do for now, I'll make some more tomorrow night. Will show you on Tuesday. Must sleep now...

Jag klarade det! Otroligt, eller hur? Jag har i och för sig bara gjort en julgransdekoration än så länge, men det räcker för stunden. Jag gör fler i morgon kväll. Visar er på tisdag. Måste sova nu...

Tuesday, November 27, 2012

DIY Felt Advent Calendar - sew along part two | Gör-det-själv: Adventskalender i filt - sew along del två


I've almost done my sew along homework! I have embroidered all of the numbers, and attached the buttons. What I have not done is attached the tree to the background.

Jag har nästan gjort mitt sew along-beting! Jag har broderat alla nummer, och sytt fast alla knappar. Vad jag inte har gjort är att sy fast granen på bakgrunden.For Friday, it's again a tight schedule. I'm going to attach the tree to the background, attach all of the pockets and add something to hang it with. And finish at least one Christmas decoration to hang in the tree... The rest will follow during December!

Inför fredag är det återigen ett tajt schema. Jag ska sy fast granen på bakgrunden, sy fast alla fickor och något att hänga upp alltet med. Och sy klart minst en julgransdekoration... Resten gör jag under december!

Friday, November 23, 2012

Felt Advent Calendar - progress report | Adventskalender i filt - statusrapport


So, I haven't gotten as far as I would like with the advent calendar. At all. I have been at work things a few nights, the kids have been sick, and I just haven't had much time. So I have cut out the tree and am attaching the buttons. And despite it all have I decided to embroider the numbers to the pockets. Glueing felt numbers would be quicker, but I think I'll manage to get it done in time anyway. I'll try.

I'll be back with a new calendar update on Tuesday. Have a nice weekend!

Jag har inte kommit så långt som jag önskat med adventskalendern kan man väl säga. Alls. Har varit på jobbgrejor några kvällar, och så har barnen varit sjuka. Typiskt. Så allt jag har hunnit har varit att klippa ut granen och börjat sy fast knappar. Trots allt har jag bestämt mig för att brodera numren på fickorna. Att klistra fast filtnummer hade varit mycket snabbare, men jag tror jag fixar det i all fall. Jag ska försöka.

På tisdag kommer nästa kalenderrapport. Trevlig helg på er!

Tuesday, November 20, 2012

DIY Felt Advent Calendar - sew along part one | Gör-det-själv: Adventskalender i filt - sew along del ett

From Inchmark
So I've finally - a bit late perhaps - made up my mind. This year I will make an advent calendar à la Brooke at inchmark. Inchmark was one of the first craft blogs I followed, and since I love Christmas as well as felt, I also loved her felt advent calendar. Of course. And I like that the kids could find something exciting each morning, without it having to be a new gift for them each day. They get so many gifts at Christmas anyway...

However, I decided to go for it last night, so I might be a bit pressed for time here, but if anyone would like to sew along with me, please do! I plan on blogging about this project on Tuesdays and Fridays, with the week's assignment announced each Tuesday. Fridays are just for progress report. All of the tree decorations won't be ready for December 1, but we will have them all done in time for Christmas Eve! Ready?


Till slut beslutade jag mig. Lite sent kanske. I år ska jag göra en adventskalender à la Brooke hos inchmark. Inchmark var en av de första pysselbloggarna jag följde, och eftersom jag både gillar julen och filt, gillar jag också hennes filtadventskalender. Mycket. Och så gillar jag att barnen kan hitta något nytt varje dag utan att man behöver ge dem en present varje dag. De får så många paket på julen i alla fall...

Hur som helst, igår kväll bestämde jag mig alltså. Så jag är lite under tidspress, men om någon skulle vilja vara med på en sew along, alltså sy samtidigt som jag, är ni mycket välkomna! Planen är att blogga om projektet på tisdagar och fredagar, med veckans uppgift annonserad på tisdagen. Fredagar är bara för att se hur projektet går framåt. Alla julgransdekorationer kommer inte att vara klara till 1 december, men vi kommer att ha alltihop klart i god tid före julafton! Är ni med mig?


Ok, so this is what you will need:

Felt. In different colors. One large for the background. I, as Brooke, use the good stuff from Purl Soho. But any will do, really.
Embroidery thread
Buttons (I picked 23 green and one white, Brooke chose 24 white. Do as you like!)
A lot of Christmas spirit and creativity!

Homemade by Jill also did a sew along advent calendar a few years ago, her tutorial is great and you get a lot of inspiration from her and her readers as well.


Okej, det här är vad du behöver:
Filt. I olika färger. En stor till bakgrund. Jag, precis som Brooke, använder den finfina från Purl Soho. Men alla sorter går bra så klart.
Tråd
Knappar (jag valde 23 gröna och en vit, Brooke använde 24 vita. Gör som du tycker blir finast!)
Massor av julkänsla och kreativitet!

Homemade by Jill gjorde också en sew along filtkalender för några år sedan, hennes instruktioner är bra och du kan få en hel del inspiration från henne och hennes läsare.


For next Tuesday, this is what I - and you if you like - should accomplish:

Cut out all the pieces
Attach the buttons
Attach the tree to the background
Attach at least half of the pockets if you plan on glueing on felt numbers OR embroider the pockets with numbers

I haven't cut out the pieces yet, but think I will make the background about 19 inches wide and 50 inches tall. The pockets will be 2,5 x 2,5 inches in size.

Good luck!


Till nästa tisdag tänker jag - och ni som vill - att följande ska göras:

Klippa ut alla delar
Sy fast knapparna
Sy fast granen på bakgrunden
Sy fast minst hälften av fickorna om du tänker klistra på filtsiffror ELLER brodera nummer på fickorna

Jag har inte klippt ut bitarna ännu, men tänker att bakgrunden ska vara ungefär 48 cm bred och 130 cm hög. Fickorna ska bli 7 x 7 cm.

Lycka till!

Monday, November 19, 2012

DIY Pencil Holder | Gör-det-själv: Pennburk


Who doesn't need a little bling at the office? Or at home? This blog post might officially start of Christmas season since this is a great project if you like to make personal and personalized Christmas presents together with your kids!

Vem behöver inte lite bling på jobbet? Eller hemma? Det här blogginlägget drar officiellt igång julsäsongen eftersom det här är ett strålande projekt för dig som vill göra egna julklappar tillsammans med barn.It's very easy. Take a regular tin can. Remove all labels by letting it soak in hot water and soap for a while. Glue on a nice fabric, or like we did, a very glittery rubber sheet. Glue on decorations of choice. We used foam letters, star stickers and other nice shiny things. The sky is the limit, as you know.

Det är mycket enkelt. Ta en vanlig konservburk. Ta bort etiketterna genom att låta den ligga i varmt vatten och diskmedel eller tvål ett tag. Klistra på ett fint tyg, eller som vi, ett mycket glittrigt dekorgummi. Klistra på de dekorationer du tycker är finast. Vi använde gummibokstäver, stjärnklistermärken och andra fina glittriga saker. The sky is the limit, som ni ju vet.

To avoid loud noices every time a pen is put into the can, we glued some more glittery rubber sheet inside the can. Both practical and glamorous!

Voilá! The pencil holder that will create envy at any office... Or looks great at the desk at home, of course!

För att undvika att det låter jättehögt när man stoppar i en penna, klistrade vi lite mer dekorgummi i botten på burken. Både praktiskt och glammigt!

Voilà! Pennburken som skapar avundsjuka på varje kontor... Eller gör sig finfint på det egna skrivbordet, förstås!

Tuesday, November 13, 2012

Doll's clothes from the 60's | Dockkläder från sextiotalet

Dockans nya kläder (The Doll's New Clothes),  published by Ica-förlaget in 1968.

Is it just me, or did people take doll's clothes more seriously in the old days? When I was at my parents' house this weekend, I stumbled across this book from 1968 on how to make doll's clothes. However, this book does not at all mention student demonstrations or riots. Instead it is full of happy, safe, well-dressed dolls. I read this book a million times when I was a kid, it is something about it that just makes me drawn to it. I found a note tucked inside, listing all 74 (!) items I figured my doll would need. I never make any of it though, that's a pity.

Är det bara jag, eller tog folk det här med dockkläder lite mer på allvar förr? När jag var hos mina föräldrar i helgen hittade jag den här boken om att sy dockkläder från 1968. Den här boken tar dock inte alls upp studentdemonstrationer eller revolter. Istället är den full av glada, trygga, välklädda dockor. Jag läste den här boken en miljon gånger när jag var liten, det är något med den som drar mig till den som en magnet. Jag hittade en lapp instucken i boken, där jag hade listat alla 74 (!) saker jag tyckte min docka behövde. Jag gjorde aldrig något av det dock, synd!In the book's introduction, it is explained how a large magazine held a competition that year, asking people to submit "the nicest" hand made doll's clothes. They got 12.000 entries... For Sweden, that is a lot! Most contestants were enthusiastic adults, and the book states that it was clear that a need for good patterns for doll's clothes existed. The book also discusses how all of its patterns are miniature children's clothes, that older kids can help with the sewing, and that it is important to adjust the buttons if the child is very young. Start with large snaps, then buttons and zippers, then ties and laces.

I bokens inledning förklaras det att en stor tidskrift (Ica-kuriren) anordnade en tävling där man skulle sy de trevligaste dockkläderna, och de fick in 12.000 plagg... I Sverige är det himla mycket! De flesta deltagarna var entusiastiska vuxna, och boken slår fast att det kunde konstateras att det fanns ett stort behov av bra mönster till dockkläderna. Boken berättar vidare att alla mönster är miniatyrmodeller av barnkläder, att de större barnen kan hjälpa till att sy, och att det är viktigt att anpassa knäppanordningarna efter barnets ålder. För de små barnen börjar man med stora tryckknappar, sedan knappar och blixtlås, till sist rosetter, snörningar och hakar och hyskor.
 I do love these dolls! The sailor hat, the hippie blouse, the granny square cardigan, the duffle coat...

Gud vad jag gillar de här dockorna! Sjömanshatten, hippieblusen, mormorsrutekoftan, duffeln...


Barbie and Ken were a bit more stylish then, don't you think?

Barbie och Ken var lite mer stiliga då, eller vad säger ni?


Don't forget to accessorize! Make belts, purses, and sew some boots for your doll. Of course.

Glöm inte accessoarerna! Gör skärp, väskor och sy stövlar till din docka. Så klart.The book isn't shy of teaching its readers how to make the details that matters.

Boken backar inte för att lära ut hur man syr detaljerna som gör hela skillnaden.
And of course boys play with dolls too!

Och så klart leker pojkar med dockor också!


I am particularly fond of the rain coats. Wouldn't mind having that right one for myself. Notice the reflector (is that the right word you English speaking readers?) in the bottom right corner. Details you bet.

Jag är särskilt förtjust i regnkläderna. Skulle inte tacka nej till den högra själv. Notera reflexen i nedre högra hörnet. Detaljer alltså. A bathing suit - with a hat - is essential.

En baddräkt - med badmössa - är av yttersta vikt.


But what I really like the most about this book is the styling of the photos. It could be taken from a magazine featuring real humans. Walking dogs, being at the zoo, taking a swim, it's all so great!

All photos in this blog post are from the book "The Doll's New Clothes" by Gia Wiman-Olsson, published by Ica-förlaget in 1968. All photos are taken by Ingemar Johanson.

Men vad jag faktiskt gillar mest med den här boken är hur bilderna är stylade. De kunde ha tagits ur en tidskrift med riktiga människor. De går ut med hunden, besöker djurparken, tar sig ett dopp, det är helt fantastiskt bra!

Alla foton i det här blogginlägget är från boken "Dockans nya kläder" av Gia Wiman-Olsson, utkommen på Ica-förlaget 1968. Alla foton är tagna av Ingemar Johanson.

Monday, November 5, 2012

Crafting relay: DIY Paperback and e-book reader covers / Pysselstafetten: Gör-det-själv: Pocketboks- och e-bokläsarfodral


I'm very sorry for this late post - today is my last contribution to the crafting relay, thanks Just go creative for the great post on apple dolls yesterday! I used to make those when I was a kid...

Anyway, what feels better when it's cold and rainy outside than to make oneself comfortable in a sofa corner with a good book? And as I always carry books around, I figured it would be a good idea to make a paperback cover. And, since it's 2012 after all, I made a cover for my e-book reader as well. Are you ready for the tutorial?

Jag är mycket ledsen för detta sena blogginlägg - idag är det mitt sista bidrag i Pysselstafetten, tack Just go creative för inlägget om äppeldockor igår! Jag brukade göra såna när jag var liten, helt kul... 

Hur som helst, vad känns väl bättre när det är kallt och regnigt ute än att krypa upp i soffan med en bra bok? Eftersom jag alltid släpar runt på böcker tänkte jag att det vore en bra idé att göra ett pocketboksfodral. Och, eftersom det är 2012, gjorde jag ett fodral till min e-bokläsare också. Äe ni redo för beskrivning?1. Do some cross-stitching. Very optional. You could also use just a really nice fabric, glue some sequins on, or do anything else that makes you happy.  /  Brodera lite korsstygn. Mycket valfritt. Du kan också bara använda ett riktigt fint tyg, limma på några paljetter eller göra något annat som gör dig glad.

2. Cut the fabric, 1 inch larger than your book on the top and bottom, and 3,5 inches wider on both sides.  /  Klipp tyget, 2 cm större än boken ovantill och nedertill, och 9 cm bredare på båda sidor.

3. Now you can see what it should look like.  /  Nu kan du se hur det kommer att se ut.4. Fold 0,2 inches and make a seam along the left and right sides.  /  Vik in 0,5 cm och sy en söm längsmed varje kortsida.

5. Fold and press down 1 inch on top and bottom, then 3,5 inches on each side.  /  Vik och pressa ner 2 cm längs ovansidan och nedersidan, samt vik och pressa in 9 cm på varje kortsida.

6. Now it should look like this (but oops - notice that the picture is upside down! The embroidery should be to the left if looked at like this).  /  Nu ska det se ut så här (men oj - lägg märke till att fotot är upp och ner! Broderiet ska vara till vänster när man ser tyget så här).

7. Sew along the longest sides, that is the top and bottom. I also made a small stitch along the outer sides to the left and right, but that was just for esthetic purposes.  /  Sy längs med långsidorna. Jag sydde också en söm längst ut på kortsidorna, men det var bara för att det skulle se fint ut.

8. I added a bookmark by attaching some of the embroidery floss on the top, and then I simply braided it and added a button at the bottom.  /  Jag gjorde ett bokmärke genom att sy fast några trådar av brodergarnet längst upp, sedan flätade jag det och satte fast en knapp längst ner.Put the book covers in the fabric "pockets". Now you're done! And now the e-book reader cover. 
Pilla in bokomslaget i tygfickorna på fodralet. Klart! Och nu till e-bokläsarfodralet.


1. This was fun! At first I made the embroidery inspired by the great Karin Holmberg's book Karins broderier. /  Det här var kul! Först broderade jag, inspirerad av den fantastiska Karin Holmbergs bok Karins broderier.

2. This kind of embroidery is called "påsöm", a Swedish traditional embroidery from Dala-Floda. I used leftover wool yarn...  /  Den här typen av broderi kallas påsöm, traditionellt svenskt broderi från Dala-Floda. Jag använde rester av ullgarn... Uppdatering: Här hittar du Karins beskrivning av hur du syr påsöm.

3. I used thick wool fabric, and cut it so that the piece with the embroidery would have the flap on top. That's why that piece is bigger than the other. Use you e-book reader for measure, they are all a bit different. This cover would also be great for an iPad.  /  Jag använde tjockt ulltyg, och klippte det så att broderiet skulle ha ett lock högst upp. Det är därför den biten är större än den andra. Använd din e-bokläsare som mått, de är alla lite olika stora. Det här fodralet skulle också passa fint på en iPad.5. Seal the edges with blanket stitch.  /  Sy ihop sidorna med langettsöm. 

6. I attached a button on the back as closure.  /  Jag använde en knapp som lås.

7. Done!  /  Klart!

8. A great mix of traditional embroidery and new technology, no?  /  En bra mix av traditionellt broderi och ny teknik, eller hur?
_____


Do skip the embroidery if you think it's too hard, it'll look nice anyway and will certainly be functional. Happy reading!

Skippa broderiet för all del om du tycker det är för svårt, fodralet ser fint ut ändå och kommer absolut att vara funktionellt. Trevlig läsning!


Now it's FridaSofia's turn to take on the crafting relay. Exciting!

Nu tar FridaSofia över i stafetten. Spännande!