Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, June 29, 2012

More DIY Paper Peonies | Fler gör-det-själv papperspioner


I went to a summer party yesterday, and since everybody's soon leaving town to go on vacation, I brought paper peonies. They will still look great when my friends come back in August. I love to make these flowers, if you'd like to try it you find the tutorial here.

Jag var på en sommarfest igår, och eftersom alla snart åker på semester tog jag med mig papperspioner. De kommer fortfarande att vara vackra när mina vänner kommer tillbaka till stan i augusti. Jag älskar att göra de här blommorna, om du vill prova hittar du instruktioner här.

Thursday, June 28, 2012

The red and green nursery | Det röda och gröna bebisrummet


My mom gave this fantastic felt wall cat to baby I last Christmas, and we all love it. The pattern and materials are from the 70's and has since then spent its days in my mom's cabinet. Amazing. But all has aged very well, and she finally made this cat for baby I and a matching felt snail for his cousin. Very cute! Since we like it so much, it became the base for the nursery's color scheme.

Min mamma gav den här fantastiska filttavlan till bebis I i julas, och vi älskar den! Mönstret och materialet inhandlades på sjuttiotalet och har sedan dess legat i min mammas skåp. Otroligt. Men allt har åldrats väl, och till sist gjorde hon denna katt till bebis I och en matchande filtsnigel till hans lilla kusin. Mycket sött! Eftersom vi gillar den så mycket fick den bli grund för färgerna i bebisrummet.


Red and green it is! I couldn't help myself but had to go a little crazy with the washi tape again.

Rött och grönt alltså! Jag kunde inte hindra mig från att gå loss med washitejpen igen.


Baby I's room is really an old walk-in-closet, changed into a tiny room. 107 square feet, maybe?

Bebis I:s rum är egentligen en gammal klädkammare, omgjord till minirum. 10 kvadratmeter, kanske?


I like the wallpaper, don't you? It's Penguin Green from Isak, and can be found here.

Jag gillar tapeten, vad säger ni? Det är Penguin Green från Isak och är köpt här.


Me and my friend Mr. Washi tape went crazy again and decorated these letters. Nice, huh? Am very pleased with the way they turned out.

Jag och min kompis washitejpen gick loss igen och dekorerade de här bokstäverna. Snyggt va? Är mycket nöjd.The Ikea storage Trofast is perfect for storing toys and plushies.

Ikeamöbeln Trofast är toppen för förvaring av leksaker och mjukdjur.


We inherited the giant Lego from a neighbor. Huge success.

Vi fick ärva jättelegot av en granne. Enorm succé.


So I might be nuts, but I spent nine (9) hours the other day organizing our closets. Since all rooms are small, we can't really put in any new closets but have to work with the existing lot. So the boys got to share this one. I do have bought some nice paint to make it look nicer, but have finally realized that that particular project has to wait until August. Pity!

Kanske är jag galen, men jag spenderade nio (9) timmar med att organisera våra garderober häromdagen. Eftersom våra rum är rätt små kan vi inte sätta in några nya garderober utan får jobba med det som finns. Så pojkarna fick dela den här. Jag har köpt färg för att piffa till den på insidan men har fått inse att just det projektet får vänta till augusti. Synd!


I color coordinated the things in the closet to make it easier for them to see where their things are. Green for the five-year-old and red for the baby.

Jag färgkoordinerade sakerna i garderoben för att göra det lättare för barnen att se var deras saker är. Grönt för den stora och rött för den lilla.


Very pedagogical labels. Since we're all into soccer the soccer shirts needed a place of their own.

Mycket pedagogiska etiketter. Eftersom fotbollsfeber råder här måste fotbollströjorna ha en egen plats.


Onesies, shirts, and socks...

Bodiesar, tröjor och strumpor...


...winter gear...

...vinterkläder...


...and night gear.

...och nattkläder.


We still have a lot to finish, but this is a start anyway! This will have to do for now, tomorrow we leave for our summer holiday. Yay!

Det är fortfarande en hel del att göra, men det här är i alla fall en början! Det får räcka för stunden, i morgon åker vi på sommarlov. Yej!

***

Update: We finally painted the closet to match the penguin wallpaper. Nicer, huh?

Uppdatering: Vi målade till sist insidan av garderoben för att matcha pingvintapeten. Bättre, eller hur?http://iheartorganizing.blogspot.se/

Tuesday, June 26, 2012

A great Norwegian knitting site | En inspirerande norsk sticksajt


Ah well. The whole midsummer celebration put me to totally off schedule, and I have nothing ready for this week's sewing meeting.

Jaha. Hela midsommargrejen fick mig helt ur fas, och jag har inte hunnit klart något till denna veckas symöte.


But today I took the kids button shopping for a project I hope will be done before next Tuesday. Can you guess? It's for the baby, and the yarn is FANTASTIC. I am so in love with the color as well as the quality. The color is like a summer sky. No, really.

Men idag åkte jag och barnen och handlade knappar till ett projekt jag hoppas ska bli klart till nästa tisdag. Kan ni gissa vad det är? Det är till bebisen och garnet är FANTASTISKT. Jag är helt kär i både färgen och kvaliteten. Färgerna är som en sommarhimmel. Jag lovar.


I bought the pattern and yarn from my new favorite knitting site Pickles.no. The Norwegians sure knows a thing or two about knitting. Did I hear someone say 'lusekofta'? Pickles has a great blog, a nice shop, great patterns, and they put together the nicest yarn+pattern kits.

I hope to knit a lot in the next few days so that I can show you the finished result next week. We'll see.

Jag köpte mönster och garn från min nya favoritsajt Pickles.no. De där norrmännen kan sina sticksaker alltså. Hörde jag någon säga "lusekofta"? Pickles har en bra blogg, en bra nätbutik, fina mönster och de sätter ihop de mest inspirerande garn+mönster-kits


Jag hoppas att jag kan sticka mycket de kommande dagarna så att jag kan visa er det färdiga resultatet nästa vecka. Vi får se.

Friday, June 22, 2012

Happy midsummer! | Glad midsommar!


Happy midsummer to you all! I'm out of town for the weekend, but will be back with more blog posts next week.

Glad midsommar! Jag är bortrest över helgen, men kommer tillbaka med fler blogginlägg nästa vecka. Hörs då!

Thursday, June 21, 2012

The magic crayons | De magiska pennorna


We've gotten a new favorite around here. The mini "Colour & Create" pens from Crayola! Pure magic, I tell you.

Vi har fått en ny favorit, Crayolas minipennor "Colour & Create"! Helt magiska faktiskt.You draw a background (or whatever you like) with one of the darker ones marked with 1, and then you can use the lighter shades marked with 2 on top of the darker one. Superfun!

Man ritar en bakgrund (eller vad man vill) med en av de mörkare pennorna som är märkt med 1, och sedan kan man använda någon av de ljusare pennorna som är märkta med 2 ovanpå. Hur kul som helst!


We just bought them yesterday and I'm sure we'll figure out many more ways of using them. But we started out by making gift labels. Pretty neat, huh?

Vi köpte pennorna igår och kommer säkert att komma på massor av sätt att använda dem. Vi började dock med att göra paketetiketter. Snygga va?


A also discovered that these fabulous pens can be used to work through all of your EURO 2012 (the soccer tournament going on right now) disappointment - if you're Swedish, that is - by making pictures of the goals. This is Zlatan Ibrahimovic's goal on France...

A upptäckte att dessa fantastiska pennor också kan användas för att bearbeta eventuell EM-besvikelse. Här är Zlatans mål på Frankrike...
Practice makes perfect... Now we and the gifts are off to celebrate midsummer in Gothenburg. Happy midsummer to you all!

Övning ger färdighet... Nu ger vi och presenterna oss av till Göteborg för att fira midsommar. Glad midsommar alla!

Tuesday, June 19, 2012

A home made cot bumper | Ett hemmasytt spjälskydd


So I haven't been crafting much this week EITHER (where is the world coming to?). But I finally made the cot bumper I've been planning for months. More like functional crafting than the super creative sort I guess, but I feel very pleased that I finally made it.

Jaha, så har jag inte pysslat eller handarbetat mycket den här veckan HELLER (vart är världen på väg?). Men jag lyckades i alla fall till slut sy spjälskyddet jag planerat i månader. Det är väl mer någon sorts funktionsinriktat handarbete än superkreativt skapande, men ändå. Jag är mycket nöjd att jag äntligen fick det klart.


You know what it's like, you buy and gather all the stuff you need for a project, and then - nothing. No follow-through. No? It's just me? Well, now it's done.

Ni vet hur det är, man handlar och samlar ihop allt man behöver för ett projekt, och sedan - ingenting. Inget genomförande. Nähä? Är det bara jag? Nåja, nu är det klart i alla fall.


The plushies from a few weeks ago are now ridiculously matching the bumper. Nice.

Mjukdjurskuddarna som ni fick se för några veckor sedan är nu löjligt matchade med spjälskyddet. Fint.

Sunday, June 17, 2012

DIY Napkin Bowl | Gör-det-själv: Servettskål


At the christening we went to last weekend, the baby's grandmother had made cute napkin bowls as part of the table setting. You probably know how to make these already, but I had never seen it before.

På dopet vi var på förra helgen hade bebisens mormor gjort roliga servettskålar som en del av dukningen. Ni vet säkert redan hur man gör dem, men jag hade inte ens sett detta förut.


This blog has certainly changed me - I just had to ask the granny how the bowls were made. I never would have bothered before... But she was kind enough to show me, and I went straight home to make a tutorial. Mostly for me so that I won't forget, but you might like it too.

Den här bloggen har verkligen förändrat mig - jag var bara tvungen att fråga mormodern hur skålarna var gjorda. Det skulle jag aldrig orkat förr... Men hon var vänlig nog att visa mig, och jag åkte direkt hem för att göra en beskrivning. Mest för min egen skull så jag inte skulle glömma, men ni kanske kan ha nytta av den också.


She had made two kinds for the christening, the pink dotted ones and the pink/green ones. The green ones with flowers are my humble try-out...

Hon hade gjort två sorter till dopkaffet, den rosaprickiga och den grönprickiga. Den gröna med blommor är mitt eget amatörmässiga försök...


This is what they look like from above. A bit like a cootie catcher, don't you think?

Så här ser de ut uppifrån. Lite som en loppa, eller hur?


The first thing I found out was that it is much easier to make these if you use two napkins. It doesn't matter if they differ in size.

Det första jag upptäckte var att det är enklast att använda två servetter. Det gör inget om de är olika i storlek.


Place the smaller one on top of the larger...

Lägg den mindre på den större...


...and flip the whole thing over.

...och vänd på alltihop.


Take each corner and fold towards the middle.

Ta varje hörn och vik så de möts på mitten.Again, take the corners and fold towards the middle.

Samma sak igen, ta varje hörn och vik mot mitten.


Flip the whole thing over. Take each corner and fold towards the middle.

Vänd uppochner på alltihop. Ta varje hörn och vik mot mitten.It should then look like this.

Då ska det se ut så här.


Now for the tricky part. From the back, take each corner and drag out and over to the other side.

Nu till det krångliga. Från baksidan, ta varje hörn och dra ut och över på den andra sidan.


Like this.

Så här.When you've done all four it should look like this.

När du gjort alla fyra ska det se ut ungefär så här.


Then take the remaining pieces from the back and bring them to the front.

Ta sedan de resterande hörnen från baksidan och dra dem till framsidan.


Then you're done!

Klart!And just to make it clearer - the bottom should look like this.
Bara för att tydliggöra - undersidan ska se ut så här.


The granny said she put santas in the bowls for Christmas and bunnies for Easter. The grandkids love it! As it's supposed to be summer now, I'd go with strawberries.

Happy folding!

Mormodern sa att hon la i tomtar till jul och harar till påsk. Barnbarnen älskar det! Eftersom det tydligen är sommar nu kör jag på jordgubbar.

Trevlig vikning!
Tuesday, June 12, 2012

DIY Art Caddy. Yes, another. | Gör-det-själv: Pysselfodral. Ja, ett till.


YES, it's another art caddy! Don't think I'm crazy now, I know I've already showed you this project here and here. But this is actually my favorite one and I wanted you to have a look.

JA, det är ett pysselfodral till! Tro inte jag är galen nu, jag vet att jag redan visat pysselfodral här och här. Men det här är nog den variant jag gillar bäst, så jag ville visa er det.


The fabulous fabric with birds is "Willow wren" from The Alexander Henry Fabrics Collection and the fruity one is "Willow berries" also from The Alexander Henry Fabrics Collection. The green fabric with white dots I don't remember where I got I'm afraid.

Det fantastiska fågeltyget är "Willow wren" from The Alexander Henry Fabrics Collection och det med frukt är "Willow berries", också från The Alexander Henry Fabrics Collection. Det gröna med vita prickar minns jag inte var jag köpt tyvärr.


The lovely ribbon is from M&J Trimming in New York City.

Det tjusiga bandet är från M&J Trimming i New York.


As usual I've filled it with fun stuff: crayons, pens, a notepad, a sticker book, and several mini books. I hope that S who just turned five, and who I'm seeing this weekend, will like it!

Som vanligt har jag fyllt fodralet med roliga saker: kritor, färgpennor, ett block, en klistermärkesbok och flera pixiböcker. Hoppas S som precis fyllt fem, och som jag träffar i helgen, kommer att gilla det!