Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, August 28, 2012

A Children's Book Tote Bag | En tygkasse för barnböcker


We went to the christening of my sister's newborn last Saturday. And since I really like to give books to kids, I made baby O a personalized tote bag full of books.

Min systers bebis döptes i lördags. Och eftersom jag verkligen gillar att ge böcker till barn hade jag gjort en personlig tygkasse fylld med böcker till bebis O.


I hade made one for his older brother at his christening, so this was bag number two. The pattern is by Lotta Jansdotter, and I adjusted it a bit and added the name.

Jag gjorde en kasse till hans äldre bror vid hans dop för några år sedan, så det här var kasse nummer två. Mönstret är gjort av Lotta Jansdotter, och jag justerade det lite och sydde på namnet.

The fabric is the lovely Elefant by Estrid Ericson. The linen kind (it also comes in cotton). And at the bottom and as lining I used canvas to make the bag sturdy to hold a few books.

Tyget är det finfina Elefant av Estrid Ericson. Linnevarianten (det finns även i bomull). Till botten och insida använde jag canvas för att göra påsen stadig nog att bära några böcker.



The pattern is from Lotta's book Simple Sewing.

Mönstret kommer från Lottas bok Enkelt att sy.


Ta-daa! Perfect size for some favorite children's books as well as the baby cardigan.

Tada! Perfekt storlek för favoritböckerna och bebiskoftan.

Tuesday, August 21, 2012

Another Plain Baby Cardigan | Ännu en enkel bebiskofta


I tend to massproduce. Whenever I find a pattern that I like, I make several of the same thing in different colors. Like the art caddies. Or the baby cardigans.

This time I seem to keep making easy baby cardigans (yarn and pattern from Pickles). At first I made a blue one for baby I, and now I've made one for my sister's newborn.

Jag har en benägenhet att massproducera. När jag hittar ett mönster som jag gillar gör jag många av samma, gärna i olika färger. Som pysselfodralen. Eller bebiskoftorna.

Den här gången har jag fastnat för en enkel bebiskofta (garn och mönster från Pickles). Först gjorde jag en blå till bebis I, och nu har jag stickat en till min systers nyfödda.


The pattern is called Plain cardigan and the color combination is called "Hiding place" (Gjemmested). See the yarn here, they have many other color combinations if you prefer something else.

Mönstret heter Enkel jakke och färgkombinationen heter "Gömstället" (Gjemmested). Titta på garnet här, de har en massa andra färgkombinationer om du föredrar något annat.

Sunday, August 19, 2012

The Baby Exhibit | Bebisutställningen


OK, so I've had this project during the past year. Each month I've taken a picture of baby I, and for his first birthday I developed them all and put them on our kitchen door. He's really grown...

Okej, så jag har haft ett projekt under året. Varje månad har jag fotat bebis I, och inför hans första födelsedag framkallade jag korten och satte upp dem på köksdörren. Himmel vad han har vuxit!


All that remains now is to add the photo from his birthday, and then his first year is documented and done.

Allt som återstår nu är att lägga till fotot från hans födelsedag, sedan är hans första år dokumenterat och klart att läggas till handlingarna.

***
Update: This is my 100th blog post! Yay!

Uppdatering: Det här är mitt hundrade blogginlägg. Himmel och hurra!

Saturday, August 18, 2012

DIY Easy Peasy Baby Toy Bottle | Gör-det-själv: Superenkel bebislekflaska


I try to create fun stuff for my kids. Very advanced race car caddies, hama bead puppet theatres and what not. Perhaps I'm overdoing it. Because the thing I've made that baby I likes the best is this. A bottle filled with giant hama beads. Too simple, almost. But oh the joy.

Jag försöker att skapa roliga grejer till mina barn. Superavancerade leksaksbilfodlar, rörpärldockteatrar och gud vet vad. Kanske överarbetar jag en smula. För det jag har gjort som bebis I gillar allra bäst är denna. En flasta fylld med jättestora rörpärlor. Nästan för enkelt. Men ack så rolig.

Thursday, August 16, 2012

DIY Washi Flags | Gör-det-själv: Washiflaggor


Yesterday was a big day since baby I turned one. And to mark the occasion I made the easiest flags I could come up with.

Igår var en stor dag eftersom bebis I fyllde ett. Och för att fira denna tilldragelse gjorde jag de enklaste flaggor jag kunde tänka mig.


Made with washi tape, what else?

Av washitejp, vad annars?


Matching the golden birthday candle dinosaur perfectly.

De matchade gulddinosaurien perfekt.


Happy birthday I!

Grattis på födelsedagen I!

Tuesday, August 14, 2012

Sneak peak of baby present | Smygtitt på bebispresent

If only you knew how many great blog posts I think about, and write in my head, while riding the subway. And if only you knew how little time I have to actually write them down. Time is not something I have a lot of these days, especially since I am REALLY tired from working all day. I sort of forgot that feeling during this past year. And with kids that sometime don't want to go to sleep at night, I feel that the hours in the day are not enough.

Om ni bara visste hur många fantastiska blogginlägg jag tänker på, och skriver i huvudet, när jag åker tunnelbana. Och om ni bara visste hur lite tid jag har att faktiskt skriva ner dem. Tid är inget jag har mycket av nuförtiden, särskilt eftersom jag är MYCKET trött efter att ha jobbat hela dagen. Hade lite glömt den känslan under det senaste året. Och med barn som inte alltid vill gå och lägga sig blir dagarna mycket korta.

So I'm preparing an awesome blog post about a vintage toy project, with tutorial and pattern and everything, but since it involves quite a bit of scanning (and I am not friends with my scanner), you'll have to wait for this some more.

Så jag förbereder det här superduperbraiga inlägget om ett vintage leksaksprojekt, komplett med instruktioner och mönster och allt, men eftersom det involverar en massa skanning (och jag är inte kompis med min skanner) får ni vänta lite till på det.



In the meantime all I can give you is this sneak peak of a baby present I made a few years ago for my nephew. It's now time for his little brother's christening next weekend, and I'm working on his version of this gift. Can you guess what it is? I'l give you a clue, the pattern is by Lotta Jansdotter. And yes, I choose the actual making of something over blogging about making something right now...

Must go, must sew!

Under tiden är allt jag kan ge er denna smygtitt på en bebispresent jag gjorde för några år sedan till min systerson. Nu är det dags för hans lillebror att döpas nästa helg, och jag håller på med hans version av den här presenten. Kan ni gissa vad det är? En ledtråd - mönstret är av Lotta Jansdotter. Och ja, jag väljer att faktiskt göra något framför att blogga om att göra något just nu... 

Vi hörs snart igen, måste sy!

Monday, August 13, 2012

Five kids' birthday party ideas I pinned on Pinterest | Fem barnkalasidéer jag pinnat på Pinterest

On Wednesday it's time for baby I's first birthday. I love kids' birthday parties, and gave my older son serious problems last spring when I happened to make him think that he absolutely needed a theme for his party, and he just couldn't pick one... I know, I know, but than I told him that he didn't have to have a theme. End of story and the party turned out just fine. But wouldn't it have been nice with a superhero theme

Anyway, baby I won't have a big party this year, I don't think he'll appreciate it much. But maybe we can make one or two of the following ideas over the next few years?

På onsdag är det bebis I:s första födelsedag. Jag älskar barnkalas, och jag gav min äldre son svår beslutsångest i våras när han inte kunde bestämma tema till sitt femårskalas... Jag vet jag vet, men jag sa till honom sen att han inte behövde ha ett tema. Alla blev glada då och kalaset blev väldigt lyckat, men hade det inte varit roligt med ett superhjältekalas?

Hur som helst, bebis I kommer inte att ha något stort kalas i år, jag tror inte han skulle uppskatta det så mycket. Men kanske kan vi göra någon av följande idéer under de kommande åren?

From Babble 

A cloud piñata  |  En molnpiñata


From Oh happy day!
 Cute fruit balloons  |  Skojiga fruktballonger

From Pysselbolaget
Easy peasy and fabulous cake stands  |  Busenkla och fabulösa kakfat

From Martha Stewart
Who doesn't love an obstacle course?  |  Vem gillar inte en hinderbana?


From Apartment Therapy
And the party of my dreams - the Harry Potter party. Well, maybe it's not too late? I do turn forty in a few years...  |  Och min favorit - ett Harry Potter-kalas. Hm, kanske är det inte försent än, jag fyller faktiskt fyrtio om några år...

Happy birthday baby I!  Grattis lilla I!

Friday, August 10, 2012

DIY The IKEA Malm Drawer Hack | Gör-det-själv: En piffad IKEA Malm-byrå


Remember that I told you about an IKEA hack a few weeks ago? Well, I'm done now, and am extremely happy with the result.

Kommer ni ihåg att jag berättade att jag skulle fixa till en IKEA-byrå för några veckor sedan? Nu är det klart, och jag blev extremt nöjd med resultatet.


Let's start from the beginning. We had this white IKEA Malm drawer. Nothing wrong with it, but like I've said before - I like color. And with all the white walls in our bedroom, everything was a little too pale.

Vi tar det från början. Vi har en vit IKEA Malm-byrå. Inget fel på den, men som jag sagt tidigare - jag gillar färg. Och med alla vita väggar i vårt sovrum blev det hela lite väl blekt.



Not anymore though. Nobody puts Baby in the corner. It is now a splash of color and is not hiding in a corner anymore, but is more like drawing attention to the corner. Much better and more fun to look at.

Inte nu längre dock. Nu är det en färgklick som inte gömmer sig i hörnet längre, utan liksom drar fokus till hörnet istället. Mycket bättre och skojigare att titta på.



I used self adhesive vinyl that I cut into triangles and pasted onto the drawer. It was very simple and took about two hours. I was quite nervous about the whole thing, but as it turned out that I could move the vinyl even after pasting it, I relaxed a bit. I didn't plan the layout in beforehand which I probably should have. But I had a lot of vinyl, so a few cutting mistakes didn't matter much.

Jag använde självhäftande plast som jag skar i trekanter och klistrade på byrån. Det var mycket enkelt och tog ungefär två timmar. Jag var rätt nervös innan men det visade sig att man kunde flytta plasten även när man klistrat på den. Då slappnade jag av lite. Jag hade inte planerat layouten innan vilket jag förmodligen borde ha gjort. Som tur var hade jag mycket plast, så några misstag i tillskärandet gjorde inte så mycket.




On top I put a green glass top that we bought from IKEA a few years ago. I don't think they have it in green anymore, but only in grey (which would be nice too, imagine a grey top and yellow and grey vinyl!) and white.

Ovanpå byrån la jag en grön glasskiva som vi köpte på IKEA för några år sedan. Jag tror inte de har den i grönt fortfarande, utan bara i grått (vilket skulle vara helt snyggt också, tänk er en grå glasskiva och gul och grå plast!) och vitt.

To add something blue into our house was quite daring I must say, we have kind of kept to green. And red. And the occasional orange. But blue and green together felt safe. And I like it.

Att ha något blått hemma hos oss kändes helt vågat. Vi har liksom hållit oss till grönt. Och rött. Och en aning orange. Men blått och grönt tillsammans kändes lite tryggt. Och jag gillar det.

Tuesday, August 7, 2012

A knitted baby cardigan | En stickad bebiskofta


Ha, I finally finished it! Let me present the knitted baby cardigan that I've knitted with pattern and yarn from Pickles. It's their Plain cardigan knitted in the loveliest cotton and alpaca yarn. Super soft. 

Ha, jag är äntligen klar! Låt mig presentera den stickade bebiskoftan som jag har stickat med mönster och garn från Pickles. Det är deras Enkel jakke stickad i härlig bomull och alpacka. Supermjukt.



I had some trouble figuring out how to attach the sleeves, but once that problem was solved, it was easy peasy.

Det var lite knepigt att lista ut hur ärmarna skulle monteras, men när jag väl kommit på hur, var resten hur lätt som helst.


There are many ways of combining the colors, and I chose the colors Himmel and Frost. Pickles calls this combination "Summer sky".

 Det finns många färgkombinationer att välja på, och jag valde garn i färgerna Himmel och Frost. Pickles kallar kombinationen "Summer sky".



I agree.

Jag håller med.

Linking up to The Southern Institute.

Monday, August 6, 2012

Five illustrations I pinned last week on Pinterest | Fem illustrationer jag pinnade på Pinterest förra veckan

I started working again last week, after thirteen months of maternity leave (gotta love Sweden!). I really love my job, but it takes some time to get my brain up to speed on work things again. But I'm lucky enough to have a great job in children's book publishing that I love. Maybe that's why I always have loved "childish" illustrations?

Jag började jobba igen förra veckan, efter tretton månaders föräldraledighet. Jag gillar verkligen mitt jobb, men det tar lite tid att få igång hjärnan igen. Men jag är lycklig nog att arbeta med barnböcker, som jag älskar. Kanske är det därför som jag alltid dragits till "barnsliga" illustrationer?



By the great Oliver Jeffers. My favorite. Picture from Elina Ellis.

Av den fantastiske Oliver Jeffers. Min favorit. Bild från Elina Ellis.


A really pretty US map from Mr Printables.

En finfin USA-karta från Mr Printables.





From The Project Twins.

Från The Project Twins.


And last but definitely not least the fabulous poster by Camilla Lundsten. Photo from Baby Deco.

Och sist men absolut inte minst den finfina affischen av Camilla Lundsten. Foto från Baby Deco.

Saturday, August 4, 2012

Proud to announce | Stolt meddelande

Some people are really organized. No, I mean REALLY. I'm not, but I wish I was. But I was very proud when this blog was featured by the über organized Jen at I heart organizing (no, really?). It's an amazing blog about all things you need to do to keep your home neat and tidy. And it inspired me to organize our closets for an entire day, so thank you Jen!

Vissa människor är mycket organiserade. Alltså MYCKET. Jag är inte det, men jag önskar jag vore. Men jag blev väldigt stolt när den här bloggen omnämndes hos den ultraorganiserade Jen på I heart organizing  Det är en otrolig blogg om allt man behöver veta för att ha världens mest välorganiserade hem. Och det inspirerade mig till att städa garderober en hel dag. Tack Jen!




I had bought paint to paint the inside of the closet and everything, but I didn't have the time to paint before we left on vacation. Well well, maybe it's a project for next week?


Jag hade köpt färg för att måla insidan på garderoben och allt, men jag hade inte tid att måla innan vi åkte på semester. Nåja, kanske är det ett projekt för nästa vecka?

Friday, August 3, 2012

DIY Magazine Origami Birds | Gör-det-själv: Origamifåglar av tidningspapper

Origami birds

While watching the Olympics I multitasked by going through the millions of magazines laying around the house. I tore out the pages worth to keep, and threw away the rest. Hey presto - much more space in the book shelf (and on my bedroom floor)! But before throwing the magazines away, I saved nice colorful pages to make origami birds from. Like in this blog post, I used this tutorial (a YouTube film).

A perfect diversion from super thrilling swimming finals.

Under tiden som jag tittar på OS multitaskar jag genom att gå igenom de miljoner tidskrifter som ligger lite överallt här hemma. Jag river ut och sparar det bästa, och kastar resten. Vips - mer plats i bokhyllan (och på sovrumsgolvet)! Men innan jag slänger tidskrifterna sparade jag snygga färgglada sidor att vika origamifåglar av. Precis som i det här blogginlägget använde jag den här guiden (en YouTubefilm).

En perfekt avledning från superspännande simfinaler.

Linking up to The Southern Institute.

Thursday, August 2, 2012

A blog make-over | En piffad blogg

Notice anything new? I have been wanting to change the look of this blog for some time now, but I've had a hard time finding the time for it until now. But yesterday I left the family in the countryside to go back to the city to start working for the first time in thirteen months (yikes!), and I have a few evenings to work on blog design. It's not done yet but since I'm far from a Blogger wizard it takes some time...

Ser ni? Ser ni? Jag har velat ändra utseendet på den här bloggen rätt länge nu, men har haft svårt att hitta tid till det. Men igår lämnade jag familjen på landet för att åka till stan och börja jobba för första gången på tretton månader (gah!), så jag har några kvällar för mig själv då jag kan fixa med bloggdesign. Det är inte på något sätt klart än, men eftersom jag är långt från en Bloggerexpert tar det lite tid...


What do you think? Better?  |  Vad tycker ni? Bättre?