Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, October 31, 2012

Five things from Pinterest on kids' Halloween costumes | Fem halloweendräkter för barn från Pinterest

So, it's Halloween. Which isn't really a big thing in Sweden, mostly since there is a certain confusion on when Halloween actually is. They moved the holiday to the first Saturday after October 31st a few years ago, and ever since it's some kinda mayhem. Kids are trick-or-treating anytime from last weekend to the next one.

Anyway, it's always fun to dress up. And I like the American way of dressing up as anything you like, and it doesn't have to be horrifying. To look beyond vampires and ghosts are quite nice.

Så är det Halloween igen. Som ju inte riktigt tagit fäste i Sverige, kanske framför allt för att det råder en sådan förvirring kring när man egentligen firar. Man flyttade ju helgdagen till första lördagen efter sista oktober, och sedan dess är det rätt rörigt. Barnen bus-eller-godisar alltsomoftast mellan förra helgen och nästa.

Hur som helst, det är alltid roligt att klä ut sig. Och jag gillar den amerikanska traditionen att klä ut sig till vad man vill, och det behöver inte vara skräckrelaterat. Att se bortom vampyrer och spöken är rätt trevligt faktiskt.These are some Halloween costume favorites/Här är några Halloweenutklädnader jag gillar:

1. The gumball machine (from Inchmark) / Godisautomaten
3. Yoda (from Homemade by Jill) / Yoda
4. The cupcake (from u create) / En cupcake
And an extra special bonus: The ventriloquist dummy (from Inchmark). Very funny. / Buktalardockan. Mycket roligt.

Happy Halloween!Tuesday, October 30, 2012

DIY Bat Costume | Gör-det-själv: Fladdermusdräkt


I've actually sewn something this week! Halloween is fast approaching, and this year, A ordered a bat costume for a Halloween party on Friday. Luckily, I found a great pattern and instructions at a favorite blog, Dana made it (where I also found the pattern for the kids' beach robes earlier).

I used, like Dana, black felt and black poly satin. Other colors were out of the question, according to A.

Jag har sytt någonting den här veckan! Halloween är i antågande och i år beställde A en fladdermusdräkt inför Halloweenkalaset på fredag. Som tur är hittade jag ett bra mönster och instruktioner på en favvoblogg, Dana made it (där jag också hittade mönstret till barnens badrockar tidigare)

Jag använde, precis som Dana, svart filt och svart satäng. Andra färger kom inte på fråga, enligt A.


The ears were a bit tricky, I'll admit that. But they turned out quite ok.

Öronen var lite knepiga, det måste jag erkänna. Men de blev rätt bra.


And the vampire teeth kinda completed the look. Happy Halloween!

Och vampyrtänderna gjorde liksom looken fullständig. Glad Halloween!

Tuesday, October 23, 2012

Five things from Pinterest on Scandinavian folklore | Fem saker jag pinnat på Pinterest om skandinavisk slöjd och handarbete

So, I've been thinking a lot about Swedish and Scandinavian folklore and handicraft lately. I really like it, and am a bit upset that I never went to the exhibition Hemslöjden at Liljewalchs in Stockholm. Oh well, the handicraft still exists to be inspired by, even though the exhibition has ended.

Jag har funderat ganska mycket på det här med svensk och skandinavisk hemslöjd på sistone. Och är ganska sur över att jag aldrig kom iväg på utställningen Hemslöjden på Liljewalchs i Stockholms. Nåja, själva slöjden finns ju kvar att inspireras av även om utställningen är slut.

From Tråsnella AS

No, not all the kids in Norway look like this. At all. But isn't it the cutest? The vest is fantastic! It's a bit hard to see in the photo, but I think that both the vest and apron is actually knitted. Impressive.

Nä, alla barn i Norge ser inte ut så här. Alls. Men är det inte hur sött som helst? Och västen är fantastisk! Det är lite svårt att se på bilden, men jag tror faktiskt att både västen och förklädet är stickade. Imponerande.

From Folklore Fashion

And here we have an ordinary Norwegian girl on her way to the subway... No. Just kidding. In Norway they call this outfit "bunad", it's a traditional dress that I believe is still very much used on for example the Norwegian National Day. 

I guess that Norway was a bit like Sweden in the olden days, when the people were quite poor and hard working (or am I wrong here? Please correct me in that case...), but still put so much time into creating these traditional outfits. I know that the Swedish versions were made to fit a woman from adolescence to old age by being adjustable in size. Smart.

Och här har vi en vanlig norsk jente på väg till tunnelbanan. Nej nej. Skojade bara. I Norge kallar de folkdräkt "bunad", och jag tror man fortfarande använder sin folkdräkt ganska mycket på syttende maj.

Jag gissar att Norge var lite som Sverige förr i tiden, då människorna var ganska fattiga och arbetade hårt (eller har jag fel? Rätta mig gärna...), men ändå lade ner så mycket tid på att skapa och sy folkdräkter. Jag vet att de svenska versionerna gjordes för att passa en kvinna från tonåren till dess att hon blev gammal, genom att gå att justera i storlek. Smart.

From Ullstrumpan

There are of course possibilities to wear traditional folklore to work today, without going over the top. A pair of kurbits socks and a pair of clogs will take you a long way.

Det finns så klart möjligheter att ha på sig lite lite folkdräkt till jobbet idag, utan att gå alldeles för långt. Ett par kurbitsstrumpor och ett par träskor kan slå världen med häpnad.

From avigan

There are bold people who don't dare bringing traditional embroidery into the 21st century. How about this iPhone case with embroidery in "svartstick" by Jessica Dalman?

Det finns modiga människor som inte drar sig för att föra in hemslöjden i tjugohundratalet. Vad sägs om det här iPhoneskalet med broderi i svartstick av Jessica Dalman?


From Brodösens blogg

All materials, old and new, looks better with some embroidery. Why don't you try and pimp your IKEA bag with some backstich? This one is made by Karin Holmberg, of course, do check out her blog if you like Swedish embroidery!

Allt material, gammalt och nytt, ser bättre ut med broderi. Testa och pimpa din Ikeakasse med lite efterstygn vetja! Den här är gjord av Karin Holmberg förstås, titta på hennes blogg om du gillar broderi!

If you like Swedish handicraft in new and old ways, check out these sites (in Swedish):
Om du gillar svensk hemslöjd på nya och gamla sätt, titta på dessa länkar:


And read more about IKEA furniture with a folklore twist at Fröken Textil.
Och läs mer om Ikeamöbler med slöjdtwist hos Fröken Textil.

Wednesday, October 17, 2012

Crafting relay: DIY Fall Matchboxes | Pysselstafetten: Gör-det-själv: Hösttändsticksaskar


It's time for my second contribution to the crafting relay! And if you've made the tea that Hannas kreativa hörna taught us in the relay yesterday, it's time to take that cup of tea, make yourself cozy in the sofa, watch the rain, and light a candle. And for that, you of course need some fall inspired matchboxes! What else is there to light a fall candle with? I'm just asking.

I have a friend who makes these to use as hostess gifts. It's a great idea, she puts six of the in a small cellophane bag and ties it together with a nice ribbon.

Det är dags för mitt andra bidrag till Pysselstafetten! Och om du gjort teet som Hannas kreativa hörna lärde oss igår, är det dags att göra den där koppen med te, krypa upp i soffan, titta på regnet och tända ett ljus. Och för att kunna göra det behöver du naturligtvis några höstliga tändsticksaskar. Vad kan man annars tända ett höstljus med? Jag bara frågar.

Jag har en kompis som gör sådana här som presenter att ha med när hon går på middag. Det är en helt bra idé, hon lägger sex stycken fint travat i en cellofanpåse och knyter ihop med ett fint band.The first thing you need to do is to gather all nice crafting things you have. It can be paper, fabric, glitter, color pencils, glue, sequins, pearls, yarn, buttons, etc etc. And some matchboxes of course.

Det första du måste göra är att ta fram alla dina fina pysselsaker. Som till exempel papper, tyg, glitter, färgpennor, lim, paljetter, pärlor, garn, knappar etc etc. Och några tändsticksaskar så klart.


Then everything will look like this for a while.


Sedan ser allt ut så här ett tag.


I picked out these things - some fabrics and sequins...

Jag valde ut några tyger och paljetter...


...and made this. Rowanberries are truly one of the fall-iest trees I know. We have so many around here, and I love the leaves and the red berries.

I just cut a square of the orange fabric to fit the box, and glued it in place. Then I cut the leaves and glued them on. Then the sequins. Last, I took a bit of brown embroidery thread to make the branch. It was a bit tricky to glue in place, but just make sure not to use too much glue and you'll be fine. A nice touch is to glue some nice crafting paper on the bottom of the box.

...och gjorde den här. Rönnbär är ett av de höstligaste träd jag vet. Det finns hur många som helst häromkring, och jag gillar löven och bären.

Jag klippte ut en fyrkant av det orangea tyget och limmade fast det på asken. Sedan klippte jag ut löven och limmade fast dem. Sedan paljetterna. Till sist tog jag en bit brun broderitråd för att göra grenen. Den var lite knepig att få på plats, men bara du inte tar för mycket lim kommer det att gå fint. Snyggt är också att limma lite fint papper på askens undersida.Then I used the same orange fabric and a nice pearly paper...

Sedan tog jag samma orangea tyg och ett fint pärlemorpapper...


...and made this. Yes, we have a lot of maples around here too (my second favorite fall tree) and yes, I used the Canada flag as a template. But tilted the leaf a bit, so it wouldn't be too obvious.

...och gjorde denna. Ja, vi har många lönnar häromkring också (mitt andra favvohöstträd) och ja, jag använde Kanadas flagga som mall. Men jag lutade lite på lövet så att det inte skulle vara för uppenbart.


Then I took some light blue paper and glued it on top and bottom of a box. On the top I made a cloud out of white paper and rain drops out of some sequins. On the bottom I made an umbrella out of red and black paper.

Sedan tog jag ljusblått papper och limmade på ovan- och undersidan på en ask. På ovansidan gjorde jag ett moln av vitt papper och regn av några paljetter. På undersidan gjorde jag ett paraply av rött och svart papper.


Well, at this point we (my five year old and I) started to feel a little fed up with fall and rain and all, and started to long for summer. To feel better, we made this summery box with a pearly paper underneath, and shells from this summer glued on top. Between the shells we pasted crushed shells (to crush them was A:s favorite part).

Nåja, när vi (min femåring och jag) kommit så här långt var vi hyfsat less på höst och regn och sådant, och vi började längta efter sommaren. För att känna oss bättre gjorde vi den här sommarasken, med ett pärlemorpapper längst ner och snäckskal samlade i somras limmade ovanpå. Mellan snäckorna klistrade vi krossade snäckskal (att krossa dem var A:s favoritpyssel).I like my matchboxes clean and bright, with quite naive pattern. Do you think they are too simple? Well, A did, and after having tried to make me use more glitter he gave up and took matters in his own hands instead. These boxes will be Christmas presents for our relatives, and he was extremely pleased with how they turned out. 

This is the great thing with this project - it's super easy to make with kids, and you can make the boxes however you like. The sky is the limit - and so on.

Jag gillar att göra mina askar enkla med klara färger och ganska naiva mönster. Tycker ni att de är för enkla? Det gjorde A, och efter att ha försökt få mig att använda mer glitter tog han saken i egna händer. De här askarna ska bli julklappar till släktingar, och han var extremt nöjd med resultatet.

Det är det som är det fiffiga med det här projektet, det är superenkelt att göra tillsammans med barn och askarna kan se ut precis som man vill. The sky is the limit - och så vidare.


Now it's up to you to get creative and make some boxes. Good luck! Tomorrow it's Rebecca's DIY who continues the crafting relay. Exciting!
Nu är det er tur att vara kreativa och göra askar. Lycka till! I morgon är det Rebeccas DIY som fortsätter Pysselstafetten. Spännande!


Tuesday, October 9, 2012

DIY Pillowcases | Gör-det-själv: Kuddöverdrag


When we painted our kitchen in white and yellow stripes, I had a hard time finding a fabric that went along with the stripes and didn't look to messy. Finally I settled for the fabric Picknick from Almedahls, that had that 50's feeling that suits our 50's house so well. They also sell dish towels, oil cloth, cutting boards, coasters and much more in this pattern. But to have it all might be to go too far, don't you think...?

När vi målade om vårt kök randigt i gult och vitt, blev det helt svårt att hitta ett tyg som passade med ränderna och inte såg för rörigt ut. Till sist bestämde jag mig för tyget Picknick från Almedahls, som har den där femtitalskänslan som passar i vårt femtitalsradhus. De säljer också diskhanddukar, vaxduk, skärbrädor, underlägg och mycket mer i det här mönstret. Fast det kanske vore lite mycket att ha alltihop, tror ni inte det?I made three simple pillowcases that ties in the bottom with white ribbons. And I remembered to wash the fabric before sewing! There are many kids under the age of five eating in our kitchen, and the pillowcases need to be washed a lot... I could have used a sturdier ribbon though, the one that I used is made out of cotton and wrinkles a lot. Well, I try to tuck them underneath the pillows to that you can't see them. Problem solved! For now anyway.

My next kitchen project is to find a light yellow oil cloth for the table. If anyone have any ideas of where to find good and nice-looking oil cloth online, please leave me a comment and let us know!

Jag sydde tre enkla kuddöverdrag som knyts ihop i botten med vita band. Och jag kom ihåg att tvätta tyget innan jag sydde! Det är många barn under fem år som äter i vårt kök, och kuddöverdragen måste kunna tvättas många gånger... Jag kunde ha använt lite stadigare band dock, det som jag använde är av bomull och blir lätt skrynkligt. Nåja, jag försöker peta in dem under kuddarna så syns de inte så mycket. Problemet löst. För stunden i alla fall.

Mitt nästa köksprojekt är nog att hitta en ljusgul vaxduk till bordet. Om någon har tips på var man kan hitta bra och snygga vaxdukar på nätet tas de tacksamt emot. Lämna ditt tips i en kommentar så vi får veta!

A new beginning! | Nya tag!


As you know, I have been struggling with finding time for the blog lately. And one of my options was of course to quit blogging. Not a good option, since I really like blogging, all the nice people the blog makes me interact with, and all of the crafting projects the blog makes me do...

So - instead I decided it was time to start fresh! I've enrolled to decor8's e-course Blogging Your Way Boot Camp. I have a really good feeling about the course, you'll all see if the blog (and I) will be getting more inspired, crafty, and engaging during the next couple of weeks. Keep your fingers crossed!

Hopefully I will find a way to get more vintage inspired projects into the blog, as for example the oh-so-lovely felt dolls from the DIY book above. And maybe I'll finally dare to initiate a sew-along... What do you say, anyone interested in creating a felt advent calendar for Christmas? Well, I'll think some more about these and other ideas, so stay tuned...

Som ni vet har jag brottats med att hitta tid att blogga på senaste tiden. Och ett av alternativen jag haft har förstås varit att sluta blogga. Inte ett bra alternativ, eftersom jag verkligen gillar att blogga, alla trevliga människor jag kommit i kontakt med via bloggen, och alla pysselprojekt bloggen fått mig att göra...

Så - istället bestämde jag mig för att satsa och ta nya tag! Jag har anmält mig till decor8:s e-kurs Blogging Your Way Boot Camp. Jag tror det här blir riktigt bra, ni får väl se om bloggen (och jag) blir mer inspirerad, pysslig och engagerad under de kommande veckorna. Håll tummarna!

Förhoppningsvis hittar jag ett sätt att få in mer vintageinspirerade projekt på bloggen, som till exempel de ursöta filtdockorna ur gör-det-själv-boken ovan. Och kanske vågar jag till sist dra igång en egen sew-along... Vad säger ni, är någon intresserad av att göra en julkalender i filt till jul? Nåja, jag ska fundera lite till på dessa och andra idéer - jag återkommer!

Friday, October 5, 2012

Crafting relay: DIY Paper fall asters | Pysselstafetten/Gör-det-själv: Höstastrar av papper

Today is a big day, because today it's my turn to participate in the crafting relay organized by Pysselstafetten. Thanks Clara at Innerligen by Clara for showing the really lovely pillows made by scraps of fabric yesterday! I might actually have to try that one day. But today we'll cheer up this rainy fall with happy colorful fall asters!

Idag är en stor dag, för nu är det min tur att ta över stafettpinnen i pysselstafetten som Pysselstafetten organiserar. Tack Innerligen by Clara för att du visade de snygga kuddarna av tygrester igår! Det måste jag nog prova någon dag. Idag ska vi dock muntra upp den här regniga hösten med glada färgstarka höstastrar!


Let's start the tutorial:


First, gather colorful tissue paper. In whatever colors you like.

Först tar du fram färgat silkespapper. I vilka färger du vill.


Cut three squares that are 3x3 inches.

Klipp ut tre fyrkanter som är 8x8 cm.Fold once.

Vik på diagonalen en gång.


And once more.

Och en gång till.And again, always keeping the "open" side on top.

Och igen. Den "öppna" kanten ska hela tiden vara uppåt.


And once more.

Och igen.


Cut away the paper so that the edge is straight.

Klipp av pappret så att överkanten är rak.


Cut along the lines (but don't draw on your paper, it'll leave ugly marks).

Klipp längs linjerna (men rita inte på ditt papper, det blir fula märken).


It'll look like this. (I really should have painted my nails before doing this tutorial. Sorry.)
Repeat with the other two paper squares.

Då ser det ut så här. (Jag skulle verkligen ha målat naglarna innan jag gjorde denna tutorial. Ledsen.)
Gör samma sak med de två andra pappersfyrkanterna.


Put the papers on top of each other, and add a little glue in the middle.

Lägg papperen ovanpå varandra och sätt lite klister i mitten.


Press at the bottom of the flower (where it should meet the stem). Put a wire through the papers and the glue. Make a little loop at the end of the wire.'

Tryck ihop botten på blomman (där stjälken skulle suttit). Dra en ståltråd genom pappren och klistret. Gör en liten ögla i änden.


Pull the wire down so that only the loop is inside the flower. Twist the wire around the bottom of the flower.

Dra ner ståltråden så att bara öglan är inne i blomman. Snurra ståltråden några varv runt botten av blomman.


Adjust the petals to make them look nice and flowery.

Justera blombladen så att de blir fina och blomlika.


If you'd like a sturdier stem, you can twist the wire around itself. And maybe add a leaf made out of crêpe paper? Secure the leaf by twisting the stem around it once. Done!

Om du vill att stjälken ska vara stadigare kan du vira ståltråden runt sig själv nerifrån och upp. Och kanske sätta dit ett blad av crêpepapper? Sätt fast bladet genom att vira stjälken runt det en gång. Klart!


You can put the flowers on a string...

Du kan sätta blommor på ett snöre... ...or put them on your fridge (if you'd like to put them on a string or your fridge, you might want to skip the wire and secure the flower bottom with a piece of washi tape instead. Just attach the flowers to the string or to small magnets with more tape.)...

...eller sätta dem på kylskåpet (om du sätter dem på ett snöre eller på kylen kanske du ska skippa ståltråden och sätta en bit washitejp vid blommans botten istället. Sätt sedan fast blommorna på snöret eller små magneter med mer tejp)...
...or in something sweet...

...eller på något sött... ...or in your hair...
...eller i håret......or on your coat.
...eller på din jacka.

Wherever you like it, really. / Var du än vill ha blommorna, egentligen.I'm sure you have more ideas of where to brighten up your day with paper flowers. Let me know! And also - don't throw away the small bits of tissue paper scraps. I'll show you what to do with that in a few days...

Tomorrow the crafting relay continues with Återbruk av Åsa Li in charge. Very exciting!

Jag är säker på att du har fler idéer på hur man kan lysa upp det mesta med pappersblommor. Berätta! Och också - kasta inte bort silkespappersresterna. Jag ska visa vad man kan göra med det om ett par dagar...

Imorgon fortsätter Pysselstafetten med Återbruk av Åsa Li. Mycket spännande!

Tuesday, October 2, 2012

Heather Ross' Baby Kimono Shirt | Bebisskjorta


I was putting away the smallest baby clothes the other day, and came across this shirt that I've almost forgotten I've made!

It's Heather Ross' "Lucy's kimono", and since it was made by one of my husband's old worn-out shirts, it's super soft (since being washed a hundred times). To make baby clothes out of old soft clothes is a really great idea, you can also make baby bed linen from your own washed-a-hundred-times bed linen. Instead of throwing them out when they start to look worn out!

Jag städade undan bebiskläder häromdagen och trillade över denna skjorta som jag nästan glömt att jag sytt!

Det är Heather Ross "Lucy's kimono", och eftersom den är sydd med tyg från en av min mans gamla skjortor är den supermjuk (eftersom den har tvättats typ hundra gånger). Att göra bebiskläder av gamla mjuka kläder är en finfin idé, man kan också göra bebispåslakan av sina egna urtvättade gamla lakan. Istället för att kasta dem när de börjar vara för slitna!The pattern for "Lucy's kimono" is from Heather Ross' book Weekend sewing. It's a nice book with all of the patterns included. One day I will make the "Go everywhere shirt dress" for myself...

Mönstret till "Lucy's kimono" kommer ur Heather Ross bok Weekend sewing. Det är en bra bok som också innehåller alla mönster. En dag ska jag sy "Go everywhere shirt dress" till mig själv...


It was easy and quick to make (I like), and I even managed pretty well with the bias tape. I wish I'd chosen a more fun bias tape though, but I was in a hurry. The shirt fit well, but was a bit big for a newborn. But for a one month old it was perfect.

Skjortan var enkel och snabb att sy (jag gillar!) och jag lyckades också hyfsat bra med snedslån. Jag önskar att jag valt någon skojigare snedslå dock, men jag hade bråttom och fick ta det jag hade. Skjortan passar bra, men var lite för stor för en nyfödd. Passade perfekt för en enmånadersbebis.