Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, May 20, 2013

We're in Gathered by MM | Vi är med i Gathered by MM

Photo from createohlala on Twitter

Maybe it was a sign that I chose to write about crafty web magazines last week, but anyhow baby A was in last Friday's issue of Gathered by Mollie Makes. We're very proud of him!

Kanske var det som ett tecken att jag skrev om pyssliga webbtidskrifter förra veckan, men hur som helst var bebis A med i fredagens utgåva av Gathered by Mollie Makes. Vi är mycket stolta över honom!


Monday, May 13, 2013

About crafty web magazines | Om pyssliga webbtidningar

So, the whole Internet thing. I quite like it. Not only can I write about whatever I like, and post and link to great pictures of smart ideas, there are also a lot of good web magazines out there.

Så det här med internet. Jag gillar det. Inte bara kan jag skriva om vad jag vill, och publicera och länka till fantastiska bilder på smarta idéer, det finns också en massa bra webbtidningar där ute.


I discovered the Australian mag Frankie the other day. Read it! It's smart, funny, and interesting. And contains a lot about fashion, art, craft and more. 

Jag upptäckte den australiensiska tidskriften Frankie häromdagen. Läs den! Den är smart, rolig och intressant. Och innehåller en massa bra om mode, design, diy och annat.


Gathered by MM is another of my favorites. Very crafts oriented, lovely and inspirational in a fuzzy British way. And I do like that you can get it in the App store. Gathered by MM is out every Friday, and is a little sister to Mollie Makes, the mother of British craft magazines.

Which crafty webzines are your favorites? Tell me, I need to discover more!

Gathered by MM är en annan av mina favoriter. Mycket pysselorienterad, fin och inspirerande på ett luddigt brittiskt sätt. Och jag gillar att man kan köpa den i App store. Gathered by MM kommer ut varje fredag och är som en lillasyster till Mollie Makes, alla brittiska pysseltidningars moder.

Vilka pyssliga webbtidskrifter är dina favoriter? Berätta, jag vill hitta nya!

Sunday, May 12, 2013

Great illustrations: "Henri's Walk To Paris" by Saul Bass | Fantastiska illustrationer: "Henri's Walk To Paris" av Saul Bass


I read on lmnop's blog the other day about American graphic designer Saul Bass (1920-1996), and immediately had to order Henri's Walk To Paris, the children's book he made, in collaboration with author Leonore Klein. I love the illustrations. Love them. The book has apparently been out of print for some time, but is now reprinted and available here, so head on over and look at some more sample illustrations. And why not get yourself a copy?

Häromdagen läste jag om den amerikanske designern Saul Bass (1920-1996) på lmnop:s blogg, och jag blev genast tvungen att beställa Henri's Walk To Paris, barnboken han gjorde tillsammans med barnboksförfattaren Leonore Klein. Jag älskar illustrationerna. Älskar dem. Boken har tydligen varit svår att få tag i en längre tid, men är nu utgiven på nytt och finns att köpa här. Gå dit och kolla in fler illustrationsexempel. Och varför inte köpa ett exemplar av boken?



Pages from Henri's Walk To Paris (Rizzoli 2012), illustrated by Saul Bass

I wish they made the illustrations as wall posters. Wouldn't they make great art for a kids' room? Or any room for that matter...

Jag önskar att de gjorde illustrationerna som väggaffischer. Skulle de inte vara fantastiska som tavlor i ett barnrum? Eller i vilket rum som helst förresten...


Friday, May 10, 2013

Cheery fabrics | Glada tyger


I have found really nice fabrics lately, and I'm thinking about making skirts, slippers, and table cloths to begin with. The flowery fabric on the bottom is a vintage piece that's more than ten yards long, so I might go a little von Trapp style with that one... 

Jag har hittat så fina tyger på sista tiden, och jag tror jag ska göra kjolar, tofflor och dukar till att börja med. Det blommiga tyget längst ner är ett vintagetyg som är mer än tio meter långt, så jag kanske kör en von Trapp-variant med det...



Thursday, May 9, 2013

A Summer Library | Ett sommarbibliotek

Free printable from Love vs. Design
Today was the first day that felt like summer. We make big plans for our first summer in our new summer house, and I got to think about a colleague of mine who has started a simple summer library at the beach where she spends her summers.

I would love to have a summer library. We have so many books that we could lend to people who needs some good summer reading. And I have always loved libraries. And those library cards. And the stamps the librarians used to have. With cute printable library cards like the ones above, and a perfect shed, nothing can stop me, right?


Idag var det den första dagen som kändes som sommar. Vi gör stora planer för vår första sommar i vårt nya sommarhus, och jag kom att tänka på en av mina kollegor som har startat ett enkelt sommarbibliotek vid bryggan där hon spenderar sina somrar.

Jag skulle älska att ha ett sommarbibliotek. Vi har så många böcker som vi skulle kunna låna till dem som behöver lite bra semesterläsning. Och jag har alltid älskat bibliotek. Och de där bibliotekskorten. Och stämplarna som bibliotekarierna brukade ha. Med fina bibliotekskort att skriva ut själv som de här ovan, och en egen liten lada, borde väl inget kunna stoppa mig?



Yes, I have always wanted the Personal Library Kit from Knock Knock... Yes, I am a library nerd.

Javisst har jag alltid drömt om ett Personal Library Kit från Knock Knock... Javisst är jag en biblioteksnörd.

From Sheek Shindigs
And from now on I'll only plan library parties for my kids. Sorry, no more Star Wars parties.

Från och med nu ska jag bara arrangera bibblakalas för mina barn. Ledsen, inga fler Star Wars-kalas.

From Nicole's Classes

Do you plan on reading anything this summer?

Ska du läsa något bra i sommar?






Wednesday, May 8, 2013

The easiest flower arrangement for a single flower | Det enklaste blomsterarrangemanget för en ensam blomma


What to do if you've got a tiny spring flower and only vases (or glasses) that are too big? Easy - put a few glass beads or glass marbles in the vase, and your flower stands up tall and straight!

Vad göra om du har plockat en liten vårblomma och bara har för vida vaser (eller glas)? Enkelt - lägg ett par glaspärlor eller glaskulor i vasen så står blomman rakt och fint!


And the marbles look pretty too. This tip works of course with more flowers as well, try for yourself!
Och glaskulorna är fina också. Det här tipset funkar så klart också fint med fler blommor också, prova själv!



Tuesday, May 7, 2013

Knitted Baby Hat | Stickad bebismössa



I didn't have time to knit anything before the baby arrived, but since he slept in my lap most of his first days, I didn't find anything better do to than to whip up an easy baby hat. I used the Small and Clever pattern from Pickles, and their recommended yarn Abuelita Merino Worsted and Abuelita Merino Worsted Multi in the colors Silver Fox and Blues.

Jag hann aldrig sticka något innan bebisen kom, men eftersom han sov i mitt knä mesta tiden under de första dagarna hann jag sno ihop en enkel bebismössa medan jag ändå bara satt där. Jag använde Lille luring-mönstret från Pickles, och deras rekommenderade garn Abuelita Tjukk Merino och Abuelita Tjukk Merino Multi i färgerna Sölvrev och Blått.



It's been a long time since I've used multi colored yarn, but it's really my new favorite. These colors are so great, and it's actually fun to see the color pattern develop without having to take care of a million yarn ends.

Det var länge sedan jag använde melerat garn, men det är mitt nya bästa. Färgerna är helt fina, och det är faktiskt roligt att se färgmönstret växa fram utan att behöva fästa en miljon garnändar på slutet.



The i-cord is as always handy, if you haven't made one you can find a good tutorial from Purl Bee here. This hat fits super nicely and was an easy knit. I recommend that you try it if you're looking to make newborn gifts. Good luck!

En (ett?) i-cord är alltid bra, om du inte gjort någon tidigare och vill testa finns det bra instruktioner hos Purl Bee här. Den här mössan har bra passform och var enkel att sticka. Jag rekommenderar dig att ge dig i kast med den om du letar efter något bra att göra till en nyfödd. Lycka till!

Monday, May 6, 2013

I'm back! | Jag är tillbaka!



So, I took a break from blogging. As you might have noticed. It just became too much at work and at home, and I realized that blogging wasn't fun anymore. So I stopped.

But everything feels better now, and a few weeks ago I stopped being pregnant, I stopped going to work, and am instead home with my new knitting assistant above. And spring came...


Okej, så jag tog en bloggpaus. Som ni kanske märkte. Det blev bara för mycket på jobbet och hemma, och jag insåg att det inte alls var roligt att blogga längre. Så jag slutade. 

Men nu känns allt bättre, och för ett par veckor sedan slutade jag vara gravid, och går inte längre till jobbet. Istället är jag hemma med min nyaste stickassistent ovan. Och så blev det ju vår...



I think I'll take a slightly different approach to blogging this time around. You'll see. But I want it to be fun for me, and I want it to be what I originally intended, a place where I can share the projects I make, and things that inspire me. More frequent but simpler blog posts might be the solution I think.

If you want to see what inspires me everyday, follow me on Pinterest! Or stick around this blog, I have missed your comments and all of the great ideas and links this blog have given me! See ya!

Jag tror jag kommer att ha en lite annan approach till mitt bloggande nu. Ni kommer att få se. Men jag vill att det ska vara kul för mig, och att bloggen ska vara det jag ursprungligen ville, en plats där jag kan dela med mig av projekt jag gör, och saker som inspirerar mig. Fler men enklare inlägg tror jag kan vara en bra lösning.

Om du vill se vad som inspirerar mig dagligen kan du följa mig på Pinterest! Eller hänga på den här bloggen. Jag har saknat era kommentarer och alla fina idéer och länkar jag fått av er här! Nu kör vi!


Tuesday, March 19, 2013

DIY Tuesday: Felt Easter Egg Warmers | Gör-det-själv-tisdag: Äggvärmare i filt till påsk


Easter is actually upon us, even though it doesn't quite feel like it. Too snowy, by far... But what's better than staying inside making some Easter craft when it's too icy outside? This is my favorite from last year, they are based on the egg warmers we used in my family when I was a kid. I shared the tutorial last year, you can find it here.

Snart är det påsk även om det inte alls känns så. Alldeles för snöigt... Men vad är väl bättre än att stanna inne och påskpyssla när det är för isigt och kallt ute? Det här är min favorit från förra året, de är baserade på äggvärmarna vi använde till påsk när jag var liten. Jag lade upp en beskrivning förra året, den kan du hitta här.

Tuesday, March 5, 2013

DIY Tuesday: A Wool Bracelet | Gör-det-själv-tisdag: Ett armband i merinoull


I learned a really great tip on the craft fair I went to a few weeks ago. It's a genius, and very easy!, way of making felted wool pearls without having to use a washing machine! So brilliant.

Jag lärde mig ett helt bra trick på syfestivalen jag var på för ett par veckor sedan. Det är ett genialiskt, och mycket enkelt!, sätt att göra ullbollar utan att behöva använda tvättmaskin. Helt briljant.


You need this: A bowl. Hot water (with a little soap if you like). A tea ball. Merino wool (works best for this method).

Du behöver: En skål. Varmt vatten (med lite såpa om du vill). En teboll. Merinoull (funkar bäst med denna metod).


Make a piece of the wool into a puffy ball. Dip it in the water and let it soak for a second, then put it in the tea ball. I wanted quite small pearls since I wanted to make a bracelet, so I cut 0,4 inches from the wool. As long as you make all pieces the same size, it doesn't really matter how much you use.

Move the tea ball a little back and forth in the water so that the wool starts to make a pearl. After a minute, start whisking a little faster. Continue until the wool is shaped like a ball. Take it out of the tea ball and roll it very gently between your palms. When the ball starts to dry, you can roll it more firm. The more you press, the harder the pearl will be. You decide.

Dra ut en bit ull till en fluffig boll. Doppa ullbollen i vattnet och låt den bli genomblöt. Lägg den i tebollen. Jag ville göra ganska små pärlor eftersom jag skulle göra ett armband, så jag klippte ca 1 cm av ullen. Så länge som du klipper lika stora bitar av ullen spelar det inte så stor roll hur stora bitar du tar.

Rör tebollen fram och tillbaka i vattnet till ullen börjar bli formad som en boll. Efter en minut, rör lite fortare. Fortsätt till ullen är helt bollformad. Ta upp den ur vattnet och ut ur tebollen och rulla försiktigt mellan handflatorna. När bollen torkat lite kan du rulla hårdare. Ju mer du rullar, desto hårdare kommer pärlan att bli. Du bestämmer.



Then you're done! Put aside and let dry overnight, then put it on an elastic. I bought the wool from Ganell, and you can make all sort of things with the wool. Necklaces, bracelets, coasters, carpets, you name it. And it's so easy even a five year old can do it! Gotta love it.

Sedan är du klar! Lägg pärlan åt sidan och låt torka över natten, trä sedan upp på en elastisk tråd. Jag köpte ullen från Ganell, och man kan göra massor av saker med den. Halsband, armband, underlägg, mattor, vad du vill. Och det är så enkelt att t o m en femåring kan göra det. Gillart.




Saturday, March 2, 2013

Car Bingo | Bilbingo

Tomorrow we're off skiing for a week - woohoo! I'll probably spend most of my time in the kid's slope, but it'll be great to be outside either way. We've updated last year's car bingo for the road trip, you can download the new version here. I'll probably use a few of the car games mentioned here as well, and with that and some movies we'll be fine.

So, see you in a week or so. Feel free to leave a comment to share your favorite car games!

I morgon åker vi på en veckas skidsemester - hurra! Jag kommer väl förmodligen att hänga mest i pulkabacken, men det blir ändå bra att vara utomhus. Vi har uppdaterat förra årets bilbingo, ladda ner den nya versionen här om du vill. Förmodligen kommer jag också att använda några av billekarna som jag skrev om här, och med dem och några filmer klarar vi oss hela vägen.

Så vi ses om en vecka eller så. Lämna gärna en kommentar med tips på dina bästa billekar!

Sunday, February 24, 2013

Weekend Inspiration List: Lace curtains and take along games | Helginspiration: Spetsgardiner och resespel

I've had to take a little blog break lately. Partly due to a lot to do at work, partly because I just lost the inspiration to blog. I am still not sure of how to move on, we'll see what happens. I guess it's like that sometimes. Have you been there too?

Jag har tagit en liten bloggpaus på sistone. Delvis för att det är så mycket att göra på jobbet, delvis för att jag tappat blogginspirationen. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, men det ordnar sig nog. Gissningsvis är det så ibland. Har du känt så också?


Photo from Dana Made It
Take along game :: We're leaving for a one week ski trip next weekend, and I've been thinking of whipping up a few take along games. This checkers/tic tac toe one by Dana made it is one of my favorites. Not only because it's made out of felt. But also because it's so pretty! And seems like fun.

Resespel :: Vi åker till fjällen om en vecka, och jag har tänkt göra några spel att ta med. Det här dam-/luffarschacket av Dana made it är en av mina favoriter. Inte bara för att det är gjort av filt. Utan för att det är så snyggt! Och verkar roligt.


Photo from Serving Pink Lemonade
Car games :: We made a car bingo last year which almost took us through the entire eight hour drive. But to step it up a notch this year I might add some ideas from Prepared not Scared through Serving Pink Lemonade. Street signs and an alphabet sheet maybe?

Bilspel :: Vi gjorde ett bilbingo förra året som nästan tog oss genom alla åtta timmarnas bilresa. Men för att höja nivån i år kanske jag ska lägga till några idéer från Prepared not Scared som jag hittade hos Serving Pink Lemonade. Kanske lite vägskyltar och alfabet?

Photo from Ikea
Summer house decoration :: You might think that we're all into winter mode since the snow still lays high around here. But we've realized that we don't have any free weekends left before Easter, when we'll go to our new summer house. A house that is in desperate need of so many things (love and paint, above all). So today we went to Ikea to get eight pairs of Alvine lace curtains. More shopping will follow, surely.

Sommarhusinredning :: Man skulle kunna tro att vi är helt inne i det här med vinter nu eftersom snön fortfarande ligger djup här. Men vi insåg idag att vi inte har en enda ledig helg kvar före påsk, då vi åker till vårt nya sommarhus. Ett hus som är i desperat behov av massor av saker (kärlek och färg framför allt). Så idag slängde vi oss iväg till Ikea och inhandlade åtta par Alvine spetsgardiner. Det första inköpet av många känns det som.

Photo from Rugcycle
Summer house decoration :: What we need to look for now is a lot of hand made carpets. We got two really horrible yellow carpets with the house, they are great for keeping the noise down but I really really dislike them. So we're going to replace them with several handmade ones instead, sort of like a quilt for the floor if you like. We have five so far, and I will look out for more at fleemarkets this spring.

What have you been inspired by this weekend?

Sommarhusinredning :: Nu ska vi leta efter trasmattor. Vi fick två superfula gula mattor med huset. de är säkert jättebra för att dämpa ljud men jag gillar dem verkligen verkligen inte. Så vi ska ersätta dem med en massa trasmattor istället, lite som ett lapptäcke för golvet. Vi har fem stycken än så länge, och ska leta efter fler på loppisar i vår.

Vad har du inspirerats av i helgen?


Sunday, February 17, 2013

Weekend Inspiration List: Craft Fair | Helginspiration: Syfestival


I didn't have time to feel inspired on Friday, so here is a weekend inspiration list instead since I've been to a craft fair today. There were a lot of stands, a lot of workshops, and a lot of crafty people. Everything wasn't to my taste, but after looking around I found a lot of inspiring stuff. I can't buy any more yarn at the moment since I have so much laying around the house, otherwise I might have gotten something at Karin Öberg (photo on top) or Färgverket.

Det fanns inte tid att vara inspirerad denna fredag heller, så här kommer en helginspirationslista eftersom jag varit på Syfestivalen idag. Där fanns massor av utställare, workshops och händiga personer. Allt passade inte min smak men efter att jag kikat runt ett tag hittade jag en hel del inspiration. Jag har köpstopp på garn eftersom jag redan har så mycket hemma, annars skulle jag nog ha handlat något hos Karin Öberg (fotot längst upp) eller Färgverket.



Sätergläntan had a lot of lovely ribbons. And all year round they hold lot of really interesting classes that I would love to take. Maybe in five years or so, when the kids are older?

Sätergläntan hade massor av fina band. Och året runt har de superintressanta kurser som jag gärna skulle gå. Kanske om fem år eller så, när barnen är äldre?



There were a lot of craft books...

Där fanns många handarbetsböcker...


...and an unlimited amount of embroidery supplies.

...och obegränsat med broderimaterial.

I'm thinking of creating kids' hats of fun fabrics, and I really like the patterns on the fabrics from Znok. They have a web shop at their site. And showcased a lot of fun ribbons at the fair.

Jag funderar på att sy barnmössor av skojigt tyg, och jag gillar mönstren på tygerna från Znok. De säljer tyger på sin sajt. Och visade flera roliga band på mässan.


I didn't end up buying a lot of stuff, but I got a kit for making a leather bracelet with tin thread. This traditional craft comes from the far north of Sweden, and I've always wanted to learn how to make it. These days you can experiment with colors and pearls, and I'll show you mine as soon as I've finished it. Gällivare Textil did workshops (which gave me a chance to try out some of their patterns) and sells the material in their web shop. If you're interested in this handicraft, look here for more pictures. Beautiful stuff!

Jag köpte inte så mycket på mässan, men ett kit för att göra ett tenntrådsarmband inhandlades. Denna traditionella sameslöjd har jag alltid velat prova. Nuförtiden kan man experimentera med färger och pärlor, och jag ska visa hur mitt blev så snart jag lyckats göra klart det. Gällivare Textil höll i workshops (så jag kunde prova några av deras mönster) och de säljer materialet i sin webbshop också. Om du vill se mer exempel på tenntrådsslöjd kan du titta här. Himla fint!


At Ganell's workshop, you could learn how to make wool pearls with help of a tea sieve! Very smart, I'll show you later because I had to get the material so that I could try this at home. Too bad that our one-year-old has hidden all of our tea sieves, I have to get a new one tomorrow.

Ganells workshop fick man lära sig göra ullbollar med hjälp av en tesil! Mycket smart, jag ska visa er lite senare för jag var tvungen att köpa lite ull för att testa hemma. Synd bara att ettåringen försnillat alla våra tesilar, jag får köpa en ny i morgon.


I do like it when traditional craft meets modern technology. It is something touching with the QR code attached to a few knitted scarves on a wall, don't you think? Did any of you visit any craft fairs this weekend?

Jag gillar när traditionellt hantverk möter ny teknologi. Det är liksom något rörande med en QR-kod fastnålad på några stickade halsdukar på en vägg, eller vad säger ni? Besökte någon av er Syfestivalen eller någon annan handarbetsmässa i helgen förresten?


Tuesday, February 12, 2013

Amigurumi Inspiration? | Amigurumiinspiration?


I haven't made anything this week. It's just too crazy busy with everything else. But I have bought a lot of super small yarn skeins to make amigurumis from. I'm thinking pastries as a start, but would love to get your input. Which are your favorite amigurumis to make?

Jag har inte gjort någonting i veckan. Det är bara för stressigt just nu. Men jag har köpt en massa mininystan som jag ska virka amigurumis med. Tänkte börja med bakverk, men skulle gärna vilja ha tips och idéer! Vilka är era favoritamigurumis att virka?

Monday, February 11, 2013

Book Review: Club Malin | Bokrecension: Club Malin


I have always WANTED to be really crafty, and to make all kinds of projects. But you know what it's like, sometimes this tends to be more of a dream than an actual fact. And when I found my Club Malin binder from 1988, I realized that my longing for craft time (and - ahem - skills) isn't at all a new one. Club Malin was something you subscribed to, and you got a new magazine and set of patterns each month. And oh how I have read these magazines. I couldn't not show you these goodies, so today's book review (magazine review really) is once again a trip down memory lane...

Jag har liksom alltid VELAT vara sådär pysslig, och få allehanda projekt ur händerna. Men du vet hur det är, ibland blir detta mer som en dröm än något som är på riktigt. Och när jag hittade min gamla Club Malin-pärm från 1988 insåg jag att min dröm om tid (och - hrm - skicklighet) för handarbetsprojekt inte på något sätt är något nytt. Club Malin var något man prenumererade på, man fick en tidning och ett mönsterpaket varje månad. Och himmel vad jag läst dessa tidningar från pärm till pärm. Jag kan inte INTE visa er allt detta tjusiga, så dagens bokrecension (tidningsrecension egentligen) blir återigen en resa i tiden.


Ok, so some of these projects have actually aged quite well. I could totally make the kids' overall for Ivar, or the light blue summer pants (without the belt and suspenders...) for myself. The knitted sweater is a little crazy, but I swear I have seen something like it in the stores last year. The 80's have after all been back for a while.

Okej, vissa av projekten har faktiskt åldrats rätt väl. Jag kan absolut tänka mig att göra den där barnoverallen till Ivar, eller de ljusblå sommarbyxorna (utan resårbältet och hängslena...) till mig själv. Den stickade tröjan är lite knasig, men jag lovar att jag såg något liknande i en affär förra året. Åttiotalet har ju faktiskt varit tillbaka ett tag.


But some of the projects might do best in staying in the binder... I loved LOVED the striped set with the shirt and skirt. And I am sorry to say it might not suit me anymore. The men's knitted sweater is a little too much though, don't you think?

Några av projekten mår nog bäst av att stanna i pärmen dock. Jag älskade ÄLSKADE det randiga setet med tröjan och kjolen. Och nu tror jag inte den skulle passa mig så bra. Den stickade herrtröjan är lite för mycket dock, tycker ni inte det?



Club Malin also offered its subscribers patterns for home decoration projects, or nifty tips. One thing to notice - the way we photograph things have certainly changed. The lightning (and styling) in the left photo is not something that is that common today.

Club Malin erbjöd också sina trogna prenumeranter mönster för heminredningsprojekt, eller fiffiga idéer. En sak märker man - vi fotograferar saker rätt annorlunda idag. Ljussättningen (och stylingen) i det vänstra fotot ser man inte ofta nuförtiden.


The men's fashion has however not aged well at all. At least not the Club Malin kind. Interesting.

Herrmodet har dock inte åldrats väl alls. I alla fall inte det som visats i Club Malin. Intressant.




Saturday, February 9, 2013

Friday Inspiration List: Kids' Birthday Party | Fredagsinspiration: Barnkalas

Once again I'm a day late. Sorry! We're talking a lot about birthday parties this time of year, since it's soon time for Axel's sixth birthday. Last year was a success, so of course we have our hopes high for this year. We're planning for a disco dress-up party...

Ledsen att jag är sen igen med den här listan. Vi pratar mycket om kalas här hemma för stunden, eftersom det snart är dags för Axels sexårskalas. Förra året var ju en dundersuccé, så förväntningarna är höga inför årets kalas. Vi planerar ett maskeraddisco...

From Create oh la la

Party hats :: No party is complete without party hats. And the best kind is the one you've decorated yourself.

Partyhattar :: Inget kalas är komplett utan hattar. Och bästa sorten är den du dekorerar själv.

From Sit a Spell

Party game :: I love glow sticks. And will include some in the party bags for the kids to wear when they dance. But I'd like to try some glow stick bowling as well.

Lek :: Jag älskar glow sticks. Och kommer att lägga med några i fiskdammspåsen så barnen kan ha dem på när de dansar. Men jag är helt sugen på att testa glow stick bowling också.


From The Indigo Bunting

Party game :: We won't toss bagels, but maybe something else?

Lek :: Vi kommer inte att kasta bagels, men kanske något annat?

From A Lemon Squeezy Home

Party game :: I don't really get this game. But something Star Wars-y will happen. We might try this game in beforehand to figure out how it works.

Lek :: Jag fattar inte riktigt den här leken. Men något Star Wars-aktigt kommer att finnas med. Kanske testar vi den här leken i förväg för att se hur den funkar.

From Crafting a Beautiful Life

Favors :: Oh oh oh, home made tattoos! Their names would be great, or maybe they can draw something by themselves? Must be investigated.

Fiskdammspåsen :: Åh åh åh, hemgjorda tatueringar! Deras namn skulle vara finemang, eller så kanske de kan rita något själva? Måste undersökas.

From Dagmar's Home

Table setting :: I keep seeing this everywhere for quite some time now, and I think the kids would like it. I bet the princesses and Darth Vaders would look great with mustaches.

Dukning :: Jag har sett de här överallt rätt länge nu, och jag tror barnen skulle gilla dem. Jag slår vad om att prinsessorna och Darth Vadrarna ser urcoola ut med mustasch.


From Pysselbolaget

Table setting :: These cake stands are actually something I'd considered using with fourteen six year olds at the table! Really cool and cute!

Dukning :: De här kakfaten skulle jag faktiskt kunna tänka mig använda med fjorton sexåringar vid bordet. Helt fina och roliga!

Some of the kids at last year's party

Wish us luck with the party planning! Which are your best kids' party ideas?

Önska oss lycka till med planeringen! Vilka är dina bästa kalasidéer?