Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, June 17, 2012

DIY Napkin Bowl | Gör-det-själv: Servettskål


At the christening we went to last weekend, the baby's grandmother had made cute napkin bowls as part of the table setting. You probably know how to make these already, but I had never seen it before.

På dopet vi var på förra helgen hade bebisens mormor gjort roliga servettskålar som en del av dukningen. Ni vet säkert redan hur man gör dem, men jag hade inte ens sett detta förut.


This blog has certainly changed me - I just had to ask the granny how the bowls were made. I never would have bothered before... But she was kind enough to show me, and I went straight home to make a tutorial. Mostly for me so that I won't forget, but you might like it too.

Den här bloggen har verkligen förändrat mig - jag var bara tvungen att fråga mormodern hur skålarna var gjorda. Det skulle jag aldrig orkat förr... Men hon var vänlig nog att visa mig, och jag åkte direkt hem för att göra en beskrivning. Mest för min egen skull så jag inte skulle glömma, men ni kanske kan ha nytta av den också.


She had made two kinds for the christening, the pink dotted ones and the pink/green ones. The green ones with flowers are my humble try-out...

Hon hade gjort två sorter till dopkaffet, den rosaprickiga och den grönprickiga. Den gröna med blommor är mitt eget amatörmässiga försök...


This is what they look like from above. A bit like a cootie catcher, don't you think?

Så här ser de ut uppifrån. Lite som en loppa, eller hur?


The first thing I found out was that it is much easier to make these if you use two napkins. It doesn't matter if they differ in size.

Det första jag upptäckte var att det är enklast att använda två servetter. Det gör inget om de är olika i storlek.


Place the smaller one on top of the larger...

Lägg den mindre på den större...


...and flip the whole thing over.

...och vänd på alltihop.


Take each corner and fold towards the middle.

Ta varje hörn och vik så de möts på mitten.Again, take the corners and fold towards the middle.

Samma sak igen, ta varje hörn och vik mot mitten.


Flip the whole thing over. Take each corner and fold towards the middle.

Vänd uppochner på alltihop. Ta varje hörn och vik mot mitten.It should then look like this.

Då ska det se ut så här.


Now for the tricky part. From the back, take each corner and drag out and over to the other side.

Nu till det krångliga. Från baksidan, ta varje hörn och dra ut och över på den andra sidan.


Like this.

Så här.When you've done all four it should look like this.

När du gjort alla fyra ska det se ut ungefär så här.


Then take the remaining pieces from the back and bring them to the front.

Ta sedan de resterande hörnen från baksidan och dra dem till framsidan.


Then you're done!

Klart!And just to make it clearer - the bottom should look like this.
Bara för att tydliggöra - undersidan ska se ut så här.


The granny said she put santas in the bowls for Christmas and bunnies for Easter. The grandkids love it! As it's supposed to be summer now, I'd go with strawberries.

Happy folding!

Mormodern sa att hon la i tomtar till jul och harar till påsk. Barnbarnen älskar det! Eftersom det tydligen är sommar nu kör jag på jordgubbar.

Trevlig vikning!
No comments:

Post a Comment